BFGoodrich

Regulamin

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE „Ruszaj w trasę z Michelin & Inter Cars” dla końcowych odbiorców produktów Michelin

(zwane dalej „Warunkami”)

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem programu „Ruszaj w trasę z Michelin & Inter Cars” (zwany dalej „Programem”) jest Publicis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019700, NIP 521-012-09-02, REGON 510008834, o kapitale zakładowym 101.483,20 zł (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Program jest organizowany przez Organizatora na zlecenie Michelin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 873572, NIP 739-020-38-25, REGON 510008834, o kapitale zakładowym 979 920 576,00 zł wpłaconym w całości (zwana dalej „Michelin”).
 3. Program organizowany jest na terytorium Polski.
 4. Program organizowany jest w terminie od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r., rejestracja w Programie trwa od 15 października 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
 5. Zasady udziału w Programie określają Warunki.
 6. Wzięcie udziału w Programie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień Warunków. Uczestnik podlega wykluczeniu z udziału w Programie w przypadku, jeżeli Organizator lub Michelin podejmie uzasadnione podejrzeniem, że swoim działaniem narusza przepisy prawa, Warunki, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
 7. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego płatnikiem podatku
  dochodowego od świadczeń stanowiących przychód z działalności gospodarczej jest
  przedsiębiorca uzyskujący przychód. Uczestnicy Programu, dla których świadczenie
  otrzymane w Programie stanowi przychód z działalności gospodarczej mają obowiązek
  odprowadzić podatek dochodowy według właściwych dla nich zasad opodatkowania
  działalności gospodarczej. Organizator informuje, że nie przekazuje Uczestnikom, o których mowa, jakiejkolwiek informacji podatkowej.
 8. Celem Programu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży produkty odpowiadające rodzajowo produktom z oferty Michelin, w szczególności warunki udziału w Programie nie są w żaden sposób uzależnione od zakupu produktów innych podmiotów w czasie trwania Programu lub po jego zakończeniu.

 

§ 2. UCZESTNICY

 1. Program skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce w zakresie działalności transportowej, tj. prowadzona przez nich działalność gospodarcza polega w szczególności na działalności transportowej, którzy w czasie trwania Programu dokonają we własnym imieniu zakupu Opon Ciężarowych Michelin w sklepach stacjonarnych INTER CARS S.A. (zwane dalej „Punktami Sprzedaży”), które świadczą również usługi serwisowe i których lista dostępna jest na stronie https://www.akcja.ciezarowki.michelin.pl/ (zwana dalej „Stroną www”), zwani dalej łącznie „Uczestnikami” a każdy osobno „Uczestnikiem”.
 2. W Programie nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy w czasie trwania Programu dokonają zakupu opon ciężarowych Michelin w dowolnym punkcie sprzedaży, którzy biorą udział w innej, równolegle trwającej akcji promocyjnej organizowanej przez lub na zlecenie Michelin, której celem jest promocja Opon Ciężarowych Michelin, tj. w szczególności w „Zyskaj więcej z Michelin”.
  Uczestnik korzystający z Programu będzie wykluczony z korzystania z innej, równolegle trwającej akcji promocyjnej organizowanej przez lub na zlecenie Michelin, której celem jest promocja Opon Ciężarowych Michelin, tj. w szczególności „Zyskaj więcej z Michelin”.
  W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wyjaśnia, że w przypadku równolegle trwających akcji promocyjnych tj. „Zyskaj więcej z Michelin” Uczestnik może przystąpić tylko do jednej z nich.
 3. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora, ani Michelin, w tym przedstawiciele handlowi, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Michelin i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych podczas rejestracji w Programie na Stronie www.
 5. Uczestnicy Programu uprawnieni są do zakupu Opon Ciężarowych Michelin na warunkach Programu wyłącznie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

 

§ 3. ZASADY PROGRAMU

 1. Celem Programu jest promocja nowych opon marki Michelin do samochodów ciężarowych zakupionych w czasie trwania Programu w Punktach Sprzedaży, o których mowa w pkt 3 poniżej (zwane dalej „Oponami Ciężarowymi Michelin”).
 2. Program polega na tym, że Uczestnicy gromadzą premie pieniężne za zakup Opon Ciężarowych Michelin objętych Programem.
 3. Minimalny zakup przez Uczestnika Programu Opon Ciężarowych Michelin wynosi 2 sztuki, z zastrzeżeniem, że Uczestnik może otrzymać Premię za zakup maksymalnie 20 sztuk Opon Ciężarowych Michelin. Lista Opon Ciężarowych Michelin stanowi załącznik nr 1 do Warunków.
 4. Program jest ograniczony ilościowo, co oznacza, że liczba rejestracji uprawniająca do otrzymania Premii jest ograniczona. Ograniczenie ilościowe polega na tym, że ilość zakupionych Opon Michelin objętych Programem i zarejestrowanych przez Uczestników w ramach Programu nie może przekraczać sumy wszystkich Opon Michelin objętych Programem zakupionych przez INTER CARS S.A. bezpośrednio od Michelin w okresie od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
 5. Zakup Opon Ciężarowych Michelin, który zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Organizatora tj. w szczególności:
  1. Opony Ciężarowe Michelin muszą pochodzić z puli Opon Ciężarowych Michelin objętych Programem zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Warunków,
  2. każda faktura, której dotyczą Opony Ciężarowe Michelin musi spełniać wymagania formalne Programu:
   • musi być poprawna i zgodna z danymi Uczestnika podanymi podczas rejestracji w Programie na Stronie www,
   • musi zawierać właściwą datę wystawienia zgodną z okresem trwania Programu,
   • musi być wystawiona przez Punkt Sprzedaży,
   • minimalna ilość Opon Ciężarowych Michelin na fakturze wynosi 2 sztuki, zaś maksymalna, z tytułu której można otrzymać Premię to 20 sztuk,
  3. załączony skan faktury musi być czytelny,

   będzie powodował przyznanie Uczestnikowi premii pieniężnej w wysokości zależnej od średnicy osadzenia zaakceptowanej Opony Ciężarowej Michelin (zwana dalej „Premią”), z zastrzeżeniem pkt 4 powyżej, tj. do czasu wyczerpania liczby rejestracji ustalonych dla INTER CARS S.A. zgodnie z ilością zakupionych od Michelin przez INTER CARS S.A Opon Ciężarowych Michelin.
 6. Wysokość Premii wynosi 100 PLN dla Opon Ciężarowych Michelin o średnicy 22,5’’ oraz 65 PLN dla pozostałych typów Opon Ciężarowych Michelin. Premia liczona jest za każdą sztukę Opon Ciężarowych Michelin zakupionych na warunkach Programu.
 7. Sumaryczna wartość Premii danego Uczestnika zgromadzona w trakcie trwania Programu stanowi pulę wartościową (zwana dalej „Premią całkowitą”), która zostanie wypłacona Uczestnikowi na zakończenie Programu zgodnie z punktem 8 e) poniżej.
 8. Program będzie realizowany zgodnie z następującymi zasadami:
  1. w okresie trwania Programu Uczestnik musi:
   1. zaakceptować Warunki Programu poprzez wybranie i zaznaczenie na Stronie www właściwego „check box” o treści „Zapoznałem się i akceptuję warunki Programu „Ruszaj w trasę z Michelin & Inter Cars”, w tym na przeprowadzenie audytu przez firmę zewnętrzną;
   2. potwierdzić i uzupełnić następujące dane na Stronie www:
    1. nazwa Uczestnika,
    2. numer identyfikacji podatkowej Uczestnika (NIP),
    3. adres prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej (ulica, miasto, kod pocztowy),
    4. dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
    5. dane rachunku bankowego – firmowego Uczestnika (Nazwa Banku, numer konta w formacie IBAN, kod SWIFT);
   3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Michelin na zasadach opisanych w § 5 Warunków poprzez wybranie i zaznaczenie na Stronie www właściwego „check box”;
   4. wyrazić zgodę na przeprowadzenie audytu przez niezależną firmę audytorską (zgodnie z § 3 pkt 10);
   5. potwierdzić, że podane dane rachunku bankowego są prawdziwe i prawidłowe, że jest to rachunek bankowy firmowy i że rachunek bankowy należy do Uczestnika lub że Uczestnik jest uprawniony do korzystania ze wskazanego rachunku bankowego poprzez wybranie i zaznaczenie na Stronie www właściwego check box.
  2. Uczestnik w okresie od 15 października 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. rejestruje fakturę zakupową w systemie informatycznym dostępnym w Internecie pod adresem: akcja.ciezarowki.michelin.pl poprzez wgranie skanu faktury zakupowej, przy czym Uczestnik uprawniony jest do nieograniczonej ilościowo rejestracji faktur zakupowych w okresie trwania Programu, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 powyżej;
  3. Organizator dokonuje weryfikacji informacji otrzymanych od Uczestnika, na podstawie której dokonuje akceptacji lub odrzucenia danej transakcji (o odrzuceniu lub akceptacji transakcji informowany jest Uczestnik);
  4. w przypadku akceptacji danej transakcji:
   1. Uczestnikowi zostaje przyznana Premia (o czym informowany jest Uczestnik na zasadach określonych w Warunkach);
   2. pula Premii danego Uczestnika zostaje powiększona o wartość równą iloczynowi: liczby zaakceptowanych Opon Ciężarowych Michelin z transakcji pomnożonej przez wartość jednostkowej Premii, o której mowa w pkt 6 powyżej;
  5. Organizator wypłaci Uczestnikowi kwotę odpowiadającą wartości Premii całkowitej nie później niż do 31 stycznia 2022 r. Wypłata będzie realizowana na rachunek bankowy Uczestnika podany w trakcie rejestracji (§ 3 pkt 8 (a), podpunkt II (v) Warunków). Wypłata zrealizowana będzie na podstawie noty uznaniowej wystawionej przez Organizatora lub osobę trzecią działającą na zlecenie Organizatora;
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności związane z wypłatą Premii całkowitej wynikające z nieprawidłowych danych podanych przez Uczestnika podczas rejestracji do Programu (pkt 8 a) powyżej).
 9. Informacja o przyznanej Premii wysyłana jest do Uczestnika za pomocą wiadomości e-mail na adres podany przez Uczestnika w związku z rejestracją w Programie.
 10. Michelin zastrzega sobie prawo do weryfikacji warunków uczestnictwa w Programie „Ruszaj w trasę z Michelin & Inter Cars” przez niezależną firmę audytorską.
 11. W przypadku stwierdzania przez Michelin lub Organizatora naruszenia Warunków przez Uczestnika lub podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami:
  1. Michelin ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu;
  2. Michelin ma prawo do odmowy wypłaty Premii;
  3. Michelin zastrzega sobie prawo do uzyskania zwrotu w całości wypłaconej Premii.

 

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres: Publicis Sp. z o.o., tj. ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa z dopiskiem „Ruszaj w trasę z Michelin & Inter Cars – Reklamacja“.
 2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Programu przysługuje jedynie Uczestnikom.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora działającego w imieniu i na rzecz Michelin w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Michelin zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 5. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników, które zostały podane podczas rejestracji w Programie, będą przetwarzane przez administratora danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, na potrzeby i w celu przeprowadzenia Programu, :
  1. zweryfikowania informacji otrzymanych od Uczestnika, na podstawie których Organizator dokonuje akceptacji lub odrzucenia danej transakcji uprawniającej do otrzymania Premii;
  2. wydania Premii, do której Uczestnik uprawniony jest na Warunkach Programu;
  3. oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji;
   – art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, tj. do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, do celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do celów badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi, na zasadach przewidzianych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f).
 3. W celu realizacji celów przetwarzania danych osobowych Uczestnika będa zbierane od niego następujące kategorie danych osobowych:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres prowadzonej działalności gospodarczej,
  • firma;
  • numer NIP,
  • numer rachunku konta bankowego.
 4. Uczestnik może również wyrazić zgodę na wysyłkę na podany podczas rejestracji w Programie adres e-mail informacji handlowych zawierających ofertę Michelin.
 5. Administratorem danych osobowych jest Michelin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 873572, adres e-mail: Kontakt_IODO@michelin.com.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Programu, w tym okres konieczny do rozpoznania ewentualnych reklamacji lub do chwili kiedy Uczestnik wniesie sprzeciw w zakresie przetwarzania danych jego dotyczących lub do chwili kiedy cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 7. Udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych na potrzeby udziału w Programie, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia w nim udziału.
 8. Ponadto Michelin informuje, że dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione innym spółkom Grupy Michelin przy zachowaniu obowiązujących w Grupie Wiążących Reguł Korporacyjnych, których zapisy są przestrzegane przez wszystkie spółki Grupy Michelin. Dodatkowo Michelin informuje, że dane osobowe Uczestników są udostępniane na podstawie właściwej umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa), w zakresie i w celach takich jak określone powyżej. Powierzenie przetwarzania danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 11. Michelin informuje o następujących prawach Uczestników w związku z przetwarzaniem danych osobowych ich dotyczących:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych – jeżeli Uczestnik uważa, że nie ma podstaw, aby Michelin przetwarzał jego dane;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – Uczestnik może żądać, aby Michelin ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Uczestnikiem działań, w przypadku jeżeli uważa, że posiadane przez Michelin dane są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej lub nie chce, aby dane zostały usunięte, ponieważ potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych, to znaczy do otrzymania od Michelin w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych dotyczących Uczestnika, dostarczonych Michelin w związku z udziałem w Programie, jak również do zlecenia Michelin przesłania danych bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Uczestnika podmiotowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację Uczestnika, chyba że Michelin wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw Uczestnika lub dane są Michelin niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Ponadto Michelin przypomina o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy prawa, w tym Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
 13. W celu wykonywania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na adres e-mail: Kontakt_IODO@michelin.com. Michelin ma prawo podjęcia działań zmierzających do zidentyfikowania osoby przed przystąpieniem do realizacji jej praw.
 14. W przypadku, gdy Uczestnikiem Programu nie jest osoba fizyczna, tylko osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, udział w Programie i dobrowolne podanie danych, o których mowa w pkt 3 przez przedstawiciela w/w podmiotów oznacza, że danych tych nie należy traktować jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (U. z 2020 r., poz. 1913).

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. Prawem właściwym dla Programu oraz dla oceny praw i obowiązków Uczestników jest prawo polskie.
 3. Zasady Programu określają wyłącznie Warunki oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
 4. Warunki dostępne są w czasie trwania Programu w siedzibie Organizatora, w siedzibie Dyrekcji Handlowej Michelin Polska sp. z o.o. w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa oraz na Stronie www.

  W przypadku wystąpienia ważnej przyczyny, rozumianej jako okoliczności, których nie dało się przewidzieć i którym nie można było zapobiec, w szczególności wystąpienia zdarzeń losowych, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Warunków, w szczególności zmiany okresu trwania Programu, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników, informując o tym nie później niż na 3 dni przed wejściem w życie zmian na Stronie WWW.

 

Załącznik nr 1 – Lista nowych opon ciężarowych marki Michelin objętych Programem

 

Bieżnik

Rozmiar

CAI

XTA

6.00R9

110234

XTA

8.25R15

110130

XZL

11.00R16

109142

XZL

255/100R16

110650

XML

325/85R16

109683

X FORCE Z

325/85R16

881538

XZA

8.5R17.5

116111

XZT

8.5R17.5

116115

XZY

9.5R17.5

109890

XTE2

9.5R17.5

110939

XZA

10R17.5

109481

X MULTI T2

205/65R17.5

428088

X MULTI D

205/75R17.5

766221

X MULTI Z

205/75R17.5

812426

X MULTI Z

215/75R17.5

188448

X MULTI D

215/75R17.5

346637

X LINE ENERGY T

215/75R17.5

430603

X MULTI T2

215/75R17.5

489407

X MULTI D

225/75R17.5

744200

X MULTI Z

225/75R17.5

831758

X MULTI D

235/75R17.5

200533

X MULTI T2

235/75R17.5

437825

X LINE ENERGY T

235/75R17.5

466076

X MULTI Z

235/75R17.5

541269

X LINE ENERGY T

245/70R17.5

365420

X MULTI T2

245/70R17.5

381955

X MULTI Z

245/70R17.5

452013

X MULTI D

245/70R17.5

473370

X MULTI D

265/70R17.5

183637

X MULTI Z

265/70R17.5

290128

XDW ICE GRIP

245/70R19.5

110535

XTE2

245/70R19.5

470513

X MULTI D

245/70R19.5

492211

X MULTI Z

245/70R19.5

856711

X MAXITRAILER

255/60R19.5

263466

X MAXITRAILER

255/60R19.5

855852

XTE2

265/70R19.5

178616

X MULTI D

265/70R19.5

302700

X LINE ENERGY T

265/70R19.5

305041

XDW ICE GRIP

265/70R19.5

430299

XTY2

265/70R19.5

897096

X MULTI Z

265/70R19.5

953680

XTA2 ENERGY

285/70R19.5

203153

X MULTI Z

285/70R19.5

245059

XTE2

285/70R19.5

452895

X MULTI D

285/70R19.5

778701

XZE2+

305/70R19.5

760293

XTA 2+ ENERGY

445/45R19.5

111884

X LINE ENERGY T

445/45R19.5

283767

XZL

10.00R20

110148

XZL

11.00R20

110062

XDY

12.00R20

109958

XZL

12.00R20

110132

XML

12.00R20

110259

XZY-2

12.00R20

110930

XML

14.00R20

109093

XS

14.00R20

109260

XZL+

14.00R20

323281

XZL

16.00R20

123357

X FORCE ZL

275/80R20

423311

X FORCE ZL

335/80R20

420813

XZL

365/80R20

110081

XZL

365/85R20

109374

XZL

395/85R20

110013

XML

395/85R20

110510

XZL 2

395/85R20

519331

XML

475/80R20

109723

XS

525/65R20.5

109421

XZL

24R21

110257

XZY

10R22.5

110249

XZY 3

11R22.5

231590

X MULTI D+

11R22.5

256387

X MULTI Z

11R22.5

323213

X INCITY Z

11R22.5

406803

XZY-2

12R22.5

110811

XDY 3

12R22.5

110831

X MULTI Z

12R22.5

522332

X MULTI D

12R22.5

900871

X WORKS HD Z

13R22.5

024128

XZL

13R22.5

109668

X WORKS HD D

13R22.5

134260

X WORKS HD D

13R22.5

140737

X WORKS D

13R22.5

175857

X WORKS Z

13R22.5

274977

X FORCE ZH

13R22.5

308831

XTY2

275/70R22.5

025215

XDW ICE GRIP

275/70R22.5

110576

X INCITY HL Z

275/70R22.5

163580

X MULTI Z

275/70R22.5

183553

X MULTI D

275/70R22.5

231405

XTA2 ENERGY

275/70R22.5

797139

X INCITY XZU

275/70R22.5

886547

X MULTI Z

275/80R22.5

507853

X MULTI D

275/80R22.5

551552

X LINE ENERGY Z

295/60R22.5

141045

X MULTI D

295/60R22.5

183666

X LINE ENERGY D

295/60R22.5

714989

X MULTIWAY 3D XDE

295/80R22.5

032054

XZA2 ENERGY

295/80R22.5

110973

XDW ICE GRIP

295/80R22.5

111557

X MULTI WINTER Z

295/80R22.5

211161

X WORKS Z

295/80R22.5

363450

X COACH XD

295/80R22.5

528007

XDY+

295/80R22.5

698845

XDA 2+ ENERGY

295/80R22.5

712725

X MULTI HD Z

295/80R22.5

730547

X MULTIWAY 3D XZE

295/80R22.5

768950

X INCITY Z

295/80R22.5

781874

X COACH Z

295/80R22.5

856291

X INCITY XZU 3+

295/80R22.5

978950

X INCITY Z

305/70R22.5

242671

XDE2+

305/70R22.5

613656

X MULTI Z

305/70R22.5

674919

X MULTI D

315/45R22.5

931280

X MULTI Z

315/60R22.5

195307

X LINE ENERGY Z

315/60R22.5

314674

X MULTI D

315/60R22.5

716751

X LINE ENERGY D

315/60R22.5

777127

XDW ICE GRIP

315/70R22.5

059976

X MULTI ENERGY D

315/70R22.5

258398

XFN 2

315/70R22.5

292701

X LINE ENERGY D2

315/70R22.5

495444

X LINE ENERGY Z2

315/70R22.5

553939

X MULTI Z

315/70R22.5

719814

X MULTI HD D

315/70R22.5

742556

X MULTI ENERGY Z

315/70R22.5

798717

X MULTI D

315/70R22.5

889899

X LINE ENERGY Z

315/70R22.5

952734

XFN 2+

315/80R22.5

091633

XTA

315/80R22.5

110558

XDW ICE GRIP

315/80R22.5

111548

X LINE ENERGY D

315/80R22.5

165338

X MULTIWAY 3D XDE

315/80R22.5

196211

X MULTI HD D

315/80R22.5

258778

X LINE ENERGY Z

315/80R22.5

465757

XZ ALL ROADS

315/80R22.5

598863

X FORCE ZH

315/80R22.5

668200

X WORKS Z

315/80R22.5

717107

X WORKS Z

315/80R22.5

762146

X WORKS HD D

315/80R22.5

817171

X WORKS HD Z

315/80R22.5

818714

X WORKS D

315/80R22.5

909337

X MULTIWAY 3D XZE

315/80R22.5

942658

X MULTI Z

355/50R22.5

124164

X LINE ENERGY Z

355/50R22.5

928196

XFN 2

385/55R22.5

249702

X LINE ENERGY F

385/55R22.5

481323

X MULTI F

385/55R22.5

483739

X LINE ENERGY T

385/55R22.5

940464

X MULTI T2

385/55R22.5

988229

X MULTI T

385/65R22.5

112513

X LINE ENERGY F

385/65R22.5

130553

XTE 3

385/65R22.5

162527

XFN 2

385/65R22.5

233696

X WORKS T

385/65R22.5

315021

X MULTI Z

385/65R22.5

412086

X MULTI WINTER T

385/65R22.5

419618

X LINE ENERGY T

385/65R22.5

452658

X MULTIWAY HD XZE

385/65R22.5

811008

XZY 3

385/65R22.5

952153

XTE2

425/65R22.5

110459

XZY 3

425/65R22.5

985879

XZL

445/65R22.5

110142

XZY 3

445/65R22.5

540020

X ONE XDU

455/45R22.5

110985

X ONE MAXITRAILER +

455/45R22.5

130572

X ONE MAXITRAILER +

455/45R22.5

624809

XONE INCITY D

495/45R22.5

705392

X ONE MULTI D

495/45R22.5

831881

XDL

12.00R24

144304

X WORKS D2

325/95R24

132299

X WORKS XD

325/95R24

477977

X WORKS Z2

325/95R24

674334

X WORKS XZ

325/95R24

877887

X FORCE ML

395/90R560

629878

X FORCE ZL

415/80R685

275224

XML

415/80R685

355963

X FORCE 2

415/80R685

733132